תקנון האתר: 

1. האתר הינו חנות וירטואלית שהוקמה ומופעלת על ידי שיטת מיקרו-מובמנט.

1.2 השימוש באתר מיקרו-מובמנט מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר מיקרו-מובמנט מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו.

1.3 אתר מיקרו-מובמנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי מיקרו-מובמנט, אלא בידי גורמים אחרים שאין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, מיקרו-מובמנט, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר מיקרו-מובמנט משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.

1.4 אתר מיקרו-מובמנט מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי מיקרו-מובמנט ו/או מפיציה ברחבי הארץ.

1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מיקרו-מובמנט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

1.6 ידוע לגולש כי אתר מיקרו-מובמנט מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי “טרייד אין” וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר מיקרו-מובמנט אין כפל מבצעים.

1.7 כל המבצע פעולת רכישה באתר מיקרו-מובמנט, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר מיקרו-מובמנט, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

1.8 שיטת מיקרו-מובמנטתעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים במיקרו-מובמנט. לפיכך מיקרו-מובמנט, לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את מיקרו-מובמנט, מכל נזק כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מיקרו-מובמנט בגין תכונות האתר.

1.9 לבירורים ניתן לפנות מיקרו-מובמנט לפנות במייל ל support@מיקרו-מובמנט.com 

1.10 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף ברכישה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר מיקרו-מובמנט ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר מיקרו-מובמנט, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).

2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר מיקרו-מובמנט, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.

2.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי מיקרו-מובמנט הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.5 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.6 מיקרו-מובמנט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

2.7  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מיקרו-מובמנט מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף ברכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.8. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

2.8.1 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-שיטת מיקרו-מובמנאו בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות שיטת מיקרו-מובמנט.

2.8.2 אם עשית שימוש בשרותיי מיקרו-מובמנט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.8.3 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מיקרו-מובמנט או מי מטעמה

2.8.4 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות מיקרו-מובמנט.

2.8.5 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. המוצרים המוצעים לרכישה באתר שיטת מיקרו-מובמנט

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 שיטת מיקרו-מובמנט מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 שיטת מיקרו-מובמנט מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. למיקרו-מובמנט שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי האתר ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל החברה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב שיטת מיקרו-מובמנט לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר שיטת מיקרו-מובמנט ילווה בנתונים הבאים לפחות :

3.5.1 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. מיקרו-מובמנט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

3.5.2.1.למיקרו-מובמנט שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.

3.5.2.2 למיקרו-מובמנט שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה מיקרו-מובמנט רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.3 דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

3.5.4 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר מיקרו-מובמנט ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.5 מפרט כללי של המוצר.

3.5.6 זהות חברת השירות.

3.6 ככל שיש באתר מיקרו-מובמנט קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים,לא תישא מיקרו-מובמנט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.

מיקרו-מובמנט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות מיקרו-מובמנט.

4. אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר החברה ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי

4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מיקרו-מובמנט ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של וואלה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה מיקרו-מובמנט זכאית לבטל את ההזמנה.

4.3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של מיקרו-מובמנט בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי מיקרו-מובמנט תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

4.5 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט בשרתי מיקרו-מובמנט באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. מיקרו-מובמנט לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא בשרתי מיקרו-מובמנט.

4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

5. ביטול עסקת הרכישה

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :

5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי מיקרו-מובמנט בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.5 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר מיקרו-מובמנט או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית מיקרו-מובמנט לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית מיקרו-מובמנט לגבות פחת זה מהלקוח.

5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להיארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה .

5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים בעלי החנות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 15% ממחיר המוצר אותו רכשת , או 100 ש”ח לפי הערך הנמוך מביניהם. בנוסף רשאים בעלי החנות לגבות ממך דמי הובלה והרכבה (בהתאם למחיר המפורסם באתר) מלאים, ודמי פינוי בסך של 150 ש”ח.

6. תשלום

6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

7. אחריות ושירות

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר מיקרו-מובמנט הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש.

7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

8. תנאים נוספים

8.1. מיקרו-מובמנט שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר מיקרו-מובמנט.

8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר מיקרו-מובמנט משום מצג מצד מיקרו-מובמנט ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי מיקרו-מובמנט. בשום מקרה לא תחול על מיקרו-מובמנט אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר מיקרו-מובמנט.

8.3 ידוע לגולש כי מיקרו-מובמנט תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר מיקרו-מובמנט כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר מיקרו-מובמנט.

8.4 ידוע לגולש כי מיקרו-מובמנט ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר מיקרו-מובמנט יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר מיקרו-מובמנט.

8.5 כל המחירים המוצגים באתר מיקרו-מובמנט כוללים מע”מ וכן דמי הובלה.

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר מיקרו-מובמנט הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי מיקרו-מובמנט שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר מיקרו-מובמנט וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מיקרו-מובמנט יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר מיקרו-מובמנט, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית מיקרו-מובמנט להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה מיקרו-מובמנט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.9. במידה ויתברר כי מיקרו-מובמנט אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה מיקרו-מובמנט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

8.10 בוטלה העסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב מיקרו-מובמנט לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) מינוס 5% ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה ההרכבה והפינוי.

.8.12 ידוע לגולש באתר מיקרו-מובמנט כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר מיקרו-מובמנט הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של מיקרו-מובמנט. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר מיקרו-מובמנט ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של מיקרו-מובמנט מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר מיקרו-מובמנט אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי מיקרו-מובמנט ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי מיקרו-מובמנט שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר מיקרו-מובמנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14. ידוע לגולש כי מיקרו-מובמנט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר מיקרו-מובמנט או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של מיקרו-מובמנט.

8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16 . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9.1 מיקרו-מובמנט תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של מיקרו-מובמנט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מיקרו-מובמנט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע מיקרו-מובמנט – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מיקרו-מובמנט.

9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של מיקרו-מובמנט. מיקרו-מובמנט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש במיקרו-מובמנט מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

9.3 מיקרו-מובמנט לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.

9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במיקרו-מובמנט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מיקרו-מובמנט והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי מיקרו-מובמנט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם מיקרו-מובמנט או מי מטעמה.

9.3.5 אם התקבל בידי מיקרו-מובמנט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מיקרו-מובמנט.

9.3.7 אם מיקרו-מובמנט תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך במיקרו-מובמנט, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 מיקרו-מובמנט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש במיקרו-מובמנט לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מיקרו-מובמנט תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

10. הקניין הרוחני

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני במיקרו-מובמנט, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של מיקרו-מובמנט בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר מיקרו-מובמנט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת מיקרו-מובמנט מראש ובכתב).

 

לפרטים נוספים אנו מזמינים אתכם ליצור קשר איתנו
במייל: support (at) micro-movement.com

טלפון: 052-8081477